Giveaway / Игра с подарък

🎷Остават по-малко от две седмици до старта на Международния джаз фестивал “Д-р Емил Илиев”! Затова решихме да зарадваме един от вас със специален Т-шърт подарък!

За да участвате в играта, необходимо е:

✅Да ни отговорите на въпроса: Колко дни ще бъде тазгодишното издание на Международния фестивал “Д-р Емил Илиев” в Боровец?

✅Да отбележите в коментар с кого бихте посетили концертите? 

✅Да последвате профила ни в Инстаграм!Официални правила за участие в игра „Инстаграм Giveaway“
Организатори на Играта са International Jazz Festival Dr.Emil Iliev

Период на провеждане на Играта
Играта ще се проведе в периода от 22.07.2022 до 01.08.2022 г., включително.

 

Пълни условия на играта:
Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие

Право на участие в играта
В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.
Наградата е рекламен Т-шърт

Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите
Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта  и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM
6.2. в срока на Играта да са последвали профила на  @doctorjazzfest
6.3. в срока на Играта да отбележат един свой приятел в коментар
6.4. в срока на Играта да коментират с отговор на въпросa “Колко дни ще бъде фестивалът тази година и с кого бихте го посетили?“
6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се избере печеливш
6.6. Печелив участник ще бъдe обявен на страницата  в срок до __10_ дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печеливш Участник. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след обаждане от Организатора,
6.7. Наградата ще бъдат доставена от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 15 работни дни. При отсъствие на печелившия Участник на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Ограничения
Всеки Участник може да спечели само една награда.

Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.
Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
9.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;
9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

Лични данни
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;
10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;
10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.
10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите
Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.
Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите.